Afspraken bij dyslexie op De Koningsspil

 
Deze afspraken gelden voor alle kinderen met een dyslexie verklaring en de kinderen waarbij wordt gedacht aan dyslexie. Deze laatste groep wordt altijd besproken met de intern begeleider.
 
Voor alle afspraken geldt dat per kind wordt gekeken wat effectief is voor dat specifieke kind. N.a.v. aanbevelingen gemaakt door het Masterplan dyslexie en Cito mogen m.i.v. januari 2015 onder voorwaarden de toetsen begrijpend lezen bij kinderen met zeer ernstige dyslexie worden voorgelezen. Hiervan moet wel een aantekening gemaakt worden in het dossier. Dit vindt alleen plaats na overleg met de intern begeleider.
   
 
Deze afspraken zijn vastgelegd n.a.v. de teamcursus “Omgaan met Dyslexie” in schooljaar 2009-2010 en worden twee maal per jaar geëvalueerd en getoetst aan nieuwe ontwikkelingen en inzichten.
De laatste wijziging heeft plaatsgevonden in juni 2015. De volgende evaluatie is gepland in januari 2016.