De Koningsspil, waar elk kind telt!

 
In ons streven te zorgen voor een optimale ontwikkeling van elk kind is een positieve kijk op kinderen een belangrijk uitgangspunt van onze benaderingswijze. Elk kind dient zich veilig te voelen en elke dag met plezier naar school te komen om te leren. Daarbij is het belangrijk dat hij/ zij zich verantwoordelijk gedraagt.
We vinden het daarom belangrijk aan te geven hoe we ongewenst gedrag kunnen voorkomen en, mocht het zich toch voordoen, hoe we daar mee omgaan.
We werken daarbij vanuit het denkkader van WIN WIN. Een complete aanpak van ordeverstoringen en gedragsproblemen in de klas, met aandacht voor preventie, directe aanpak van probleemsituaties én vervolgacties. Hieronder een korte samenvatting van deze werkwijze.
 
Rol van de leerkracht:
 
  1. In een WIN WIN klas stemmen we ons onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijs- behoeftes en de behoeftes die horen bij de zeven posities*.
Kortom we onderwijzen op een manier die aansluit bij de basisbehoeften van kinderen.
Daartoe hebben we gekozen voor  coöperatieve leerstrategieën (CLS) die preventief werken op ordeverstorend gedrag. CLS zorgen voor:
- het bevorderen van sociaal contact door te werken in teams
- het stimuleren van goede relaties tussen leerlingen via teamvorming(teambouwers) en
  klasvorming (klasbouwers)
- het bevorderen van sociale vaardigheden
- te zorgen voor inhoudelijke betrokkenheid bij leerlingen.
 
 
2. Als er dan toch nog verstoringen in de klas zijn, maken we gebruik van directe acties, een aanpak waarbij wij reageren op de behoeftes die horen bij de zeven posities. Doel van  deze aanpak is te werken aan en het bereiken van verantwoordelijk gedrag van de betreffende leerling.

3. Wanneer deze aanpak niet het beoogde resultaat oplevert gaan we over tot vervolgacties omdat we dan te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag.

Stappenplan/procedure vervolgacties grensoverschrijdend gedrag:
 
Stap 1: De leerling wordt naar een (vooraf afgesproken) plek in een andere groep gebracht, waar de leerling de resterende dag aan zijn/haar werk gaat .Dit is een 1e waarschuwing en er volgen  nog geen verdere sancties.
 
Stap 2:Bij een 2e waarschuwing wordt de leerling naar een (vooraf afgesproken) plek in een andere groep gebracht, waar de leerling de resterende dag aan zijn/haar werk gaat.
De leerkracht neemt na schooltijd contact op met de ouders van de betreffende leerling.
De ouders praten met hun kind over wat er is gebeurd en zij maken hun kind duidelijk dat ook zij het gedrag van hun kind niet accepteren.
 
Stap 3: Bij een 3e waarschuwing wordt de leerling naar een (vooraf afgesproken) plek in   een andere groep gebracht, waar de leerling de resterende dag aan zijn/haar werk gaat. Daarnaast nodigen we de ouders na schooltijd uit om samen met de directeur (of diens vervanger), de leerkracht én de leerling te spreken over de problemen die de leerling veroorzaakt. In dit gesprek geven ouders en leerling aan wat de leerling er aan gaat doen om het gedrag te verbeteren. De verantwoordelijkheid ligt bij ouders en kind. De gemaakte afspraken worden vastgelegd. Zolang we niet met de ouders hebben gesproken, blijft de leerling buiten de groep werken.
  
Stap 4: Bij een 4e waarschuwing wordt de leerling voor bepaalde tijd geschorst. Schorsing vindt altijd plaats volgens het protocol dat door ons bestuur is opgesteld.
 
Van elk incident van grensoverschrijdend gedrag maakt de leerkracht een kort verslag.
  
Rol van de leerling
Zolang de leerling niet meewerkt en zich niet houdt aan de afspraken en regels gaat hij/zij volgens afspraak buiten de klas werken.
De leerling is weer welkom in de klas als hij/zij zich waarneembaar verantwoordelijk gaat voelen voor zijn/haar gedrag.
 
 Rol van de ouders
 
  1. Ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kind.
  2. De ouders komen op school als de directeur en de leerkracht om een gesprek vragen. Zolang er geen gesprek met de ouders heeft plaatsgevonden, blijft de leerling buiten de groep werken.
  3. De school verwacht van de ouders dat zij samen met hun kind en de leerkracht(en) verantwoordelijkheid nemen voor de aanpak die moet leiden tot verbetering van het gedrag van hun kind.
   
*
Bij WIN WIN herkennen en erkennen we de positie van de leerling. Posities maken deel uit van het mens zijn. Doordat leerlingen zelf posities leren herkennen en ook erkennen kunnen we ze helpen met het aanpakken/vermijden van ordeverstorend gedrag.
De  zeven posities zijn:
Aandacht vragen,
Falen vermijden,
Boos zijn,
Controle willen hebben,
Energiek zijn,
Verveeld zijn,
Onwetend zijn.
Ordeproblemen verdwijnen als sneeuw voor de zon als we de behoeftes van onze leerlingen identificeren en als we onze leerlingen op verantwoorde en gepaste manier helpen om met die behoeftes om te gaan.